» معرفی برز

اجاره نامچه میرزا محمد جعفر مورخ 1231 هجری قمری

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۱نظر ثبت شده ]
در این سند میرزا محمد جعفر، فرزند میرزا صادق، فرزند سیدعلی، فرزند میرزا محمد باقر وزیر، مایملک خود در مزرعه باقرآباد را به سه فرزندش میرزا صادق، میرزا محمود، و میرزااحمد باجاره نود ساله واگذار کرده ... ادامه مطلب

تقسیم نامچه باقر آباد مورخ 1207 هجری قمری

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۱نظر ثبت شده ]
پس از درگذشت میرزا محمد صادق، وزیر قورچیان فرزند میرزا سیدعلی، فرزند میرزا باقر وزیر، پنج رسد از باغ باقرآباد که در سهم او قرار داشته، بین پنج فرزندش به نام های میرزا محمد جعفر، میرزا محمد مهدی، ... ادامه مطلب

عرضه داشت رعایای برز به فتحعلیشاه و فرمان فتحعلیشاه قاجار (1250-1212) مورخ 1243 قمری در پاسخ عرضه داشت آنان

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۲نظر ثبت شده ]
عرضه داشت بندگان کمترین دعاگویان رعایای قریه برز نطنز، به موقف عرض واقفانبزم ارم نظم مینو مثال و حدیقه انجمن فردوس امنثال اعلیحضرت قدر قدرت، کیوان رفعت، بهرام صولت، جمشید حشمت، مریخ صولت اشرف ارفع ... ادامه مطلب

حکم اشراف قیچاچخانه خاصه و فراش خانه و مشعل خانه و نقاره خانه سرکار خاصه شریفه برای میرزا محمد کاظم مورخ رجب المرجب سال 1136 هـ . ق

۲۵ تير ۱۳۸۹
متن حکم به شرح زیر است: شاه صفی الدین اسحاق (قدس سره العزیز)شاه باباام ایده الیه به لطفه الوفی [محل مهر با سجع بسم الله بنده شاه ولایت طهماسب]حکم جهان مطاع شد آن که چون پیوسته بر ذمت همت خورشیدگون و ... ادامه مطلب

رونوشت صلح نامه میر ابوعلی پدر میرزا باقر وزیر مورخ 1058 هـ . ق

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۱نظر ثبت شده ]
میرابوعلی در سن پیری صاحب چند فرزند شد. طبق این سند اموال خود را بین فرزندانش به صورت هبه تقسیم کرده است. متن سند:این چند کلمه در ایام صحت بدن بی ملال خاطر و کدورت، قلمی شد. بر عقلا پوشیده نیست که هر ... ادامه مطلب

حکم وزارت قورچیان میرزا محمد صادق، صادره توسط شاه طهماسب دوم، مورخ جمادی الثانی سال 1136 هجری قمری

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۳نظر ثبت شده ]
متن حکم:شاه صفی الدین اسحاق (قدس سره العزیر)[محل مهر با سجع بسم الله الرحمن الرحیم بنده شاه ولایت طهماسب ثانی]مقرب الحاقانی حکم جهان مطاع شد، آن که چون از اوان طلوع صبح صادق این دولت خداداد و سطوع ... ادامه مطلب

نسب نامه میر ابوالمعالی برزی

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۳نظر ثبت شده ]
در عصر صفویه تعدادی از سادات برز دارای مشاغل و منصب گوناگونی از قبیل وزارت مجلس نویست، قورچیان، غلامان، تفنگچیان، استیفا، مشرف قیچاچخانه، فراش خانه و نقاره خانه بوده اند و در ضمن، عمل آن‌ها با چنان ... ادامه مطلب