» برزنامه

تقسیم بندی دشت سرسول

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۳نظر ثبت شده ]
گر چه روستای برز دارای دشت هایی چون سرسول، استختر، پنگله، کاکون، دره پدره رود، گز گمار، پلته، زادیان، لاجاره، ممویی، میرانه و پاجگدار می‌باشد به استثنای دشت سرسول، بقیه دشت ها از نظر آب مورد نیاز ... ادامه مطلب