معرفی برز» اسناد تاریخی » حکم اشراف قیچاچخانه خاصه و فراش خانه و مشعل خانه و نقاره خانه سرکار خاصه شریفه برای میرزا محمد کاظم مورخ رجب المرجب سال 1136 هـ . ق

متن حکم به شرح زیر است:
شاه صفی الدین اسحاق (قدس سره العزیز)
شاه باباام ایده الیه به لطفه الوفی
[محل مهر با سجع بسم الله بنده شاه ولایت طهماسب]

حکم جهان مطاع شد آن که چون پیوسته بر ذمت همت خورشیدگون و رقبه صبح مرتبه آفتاب نمن لازم است که جمعی از بندگان اخلاص پیشه و چاکران قیدت اندیشه را که ابا عن جد در ین دربار دولت مدار شاهی و خلفا عن سلف در ین عتبه شوکت و اقتدار پادشاهی مصدر خدمات بی شمار گردیده باشد. روزبروز مورد اصطناعات سلطانی و آناً فآناً مشمول عواطف ظل سبحانی فرمائیم . لهذا درین اوان سعادت اقتران قطره از ابر عنایت و احسان شاهانه شاملحال سیادت و نجابت و رفعت و صدر پناه عزت و عوالی دستگاه سلاله السادات العظام، حاج الحرمین الشریفین نظاماً للسیاده و النجابه و الرفعه و المعالی میرزا محمد کاظم مشرف سابق قیچخانه ولد مقرب الحضرت ناظر دفتر خانه همایون که از جمله اولاد سید جمال الدین است که از زمره مریدان صادق العقیده اعلیحضرت سلطان الاولیا و برهان الاصفیا بوده و آبا و اجداد او به خدمات نظارت دفتر خانه همایون و وزارت قورچی و غللی و تفنگچی و استیفای غللی و تفنگچی و اشراف قیچاچخانه و غیره سرافراز بوده اند، فرموده اشراف قیچاچخانه خاصه و فراشخانه و مشعلخانه و نقاره خانه سرکار خاصه شریفه را به دستوری که در زمان نواب مالک رقاب فلک جناب سپهر رکاب به مشارالیه مرجوع بوده، به سیادت و نجابت پناه مومی الیه مفوض و مرجوع و مواجب و همه ساله و رسوم امر مذکور را به دستوری که در وجه او مقرر بوده به مشارالیه عنایت و مرحمت فرمودیم که چنانچه باید و شاید به خدمت مزبور و لوازم آن قیام و اقدام نموده، دقیقه فوت و فروگذاشت ننماید و حسن سعی و اهتمام خود را در هر باب ظاهر سازد مستوفیان عظام کران دیوان اعلی رقم این عطیه را در دفاتر خود ثبت نموده از شایبه تغییر و تبدیل مصون و محروس شناسند و در باب همه ساله پروانچه اشرف بقیود لازمه مسوده نمایند.
رجب المرجب 1136 (هـ . ق)

منبع : میراث فرهنگی نطنز نگارش سیدحسین اعظم واقفی، ناشر انجمن میراث فرهنگی نطنز

فرستنده : مدیر سایت برزرود
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید