معرفی برز» اسناد تاریخی » اجاره نامچه میرزا محمد جعفر مورخ 1231 هجری قمری

در این سند میرزا محمد جعفر، فرزند میرزا صادق، فرزند سیدعلی، فرزند میرزا محمد باقر وزیر، مایملک خود در مزرعه باقرآباد را به سه فرزندش میرزا صادق، میرزا محمود، و میرزااحمد باجاره نود ساله واگذار کرده است.

متن سند:
غرض از تحریر این ارقام خجسته فرجام میمنت انجام آن است که چون املاک و رقبات باقر آباد که به ملکیت در تصرف کمترین خلیقه که میرزا محمد جعفر می باشم که مفروض می باشد که به تفصیل ذیل مرقوم گردیده، از ید خود اخراج و به تصرف عالی حضرت نور چشمان گرام میرزا صادق و میرزا محمود و میرزا احمد که اولاد ذکور اینجانب می‌باشند به اجاره نود ساله دادم و ایشان را وکیل و مختار نموده ام که هر ده سال به ده سال تجدید اجاره نمایند، تا الا هشتاد سال و این جانب را در املاک و رقبات مذکور دخل و تصرفی نمی باشد و دخل و تصرف خلیفه به وکالت نور چشمان گرام می باشد نه به عنوان دیگر و ایشان را می رسد و مختار می باشند به هر نوع از انواع که صرفه حال خود را دانند عمل نمایند واحدی دیگر را به هیچ وجه من الوجوه در املاک و رقبات مذکوره بهره و نصیبی و اسحقاقی نمی باشد و املاک مذبوره به نحویست که به تفصیل مرقوم گردیده:
باغ کند عسل حدی به جبل و حدی به زمین عالیحضرت میرزا علی اصغر و شش قطعه زمین سفلای باغ که حدی به خیابان و چنارستان میرزا علی اصغر و حدی به نهر آب همگی و تمامی باغچه حرم و اشجار چنار و غیره معه سه دانگ چنار قریه که در جنب باغچه مزبوره واقع است حدی به جبل و حدی به سه دانگ میرزا علی اصغر.
همگی و تمامی پنج قطعه زمین در باغ معه عمارت ضمیمه اندرون باغ مع اشجار چنار و غیره که محدود می باشد به زمین عالی حضرات میرزا علی نقی و میرزا عبدالکریم معه دو قطعه زمین جنبین دریاچه باتمام.
و آنچه مشترک می باشد فیمابین کمترین خلیفه و عالی حضرت میرزا علی اصغر ربع باغ که سیلاب منهدم ساخته و خیابان سفلی باغ که محدود می باشد به باغ عالیحضرت میرزا عبدالجواد و به شارع عام تا لب نهر آب و خیابان در باغ از بوم کن و حاصر و آنچه تعلق به باغ مذکوره دارد از ملحقات و منضمات و قنات مزبور که مختص باغ مزبوره می باشد. و احدی دیگر را دخل و تصرفی در قناه مذکوره نمی باشد، مگر صاحبان کلاکان باغ باقرآباد را و این چند کلمه به جهت حجت، قلمی گردید که عندالحاجت حجت بوده باشد تحریراً فی شهر رمضان المبارک من شهور سنه 1231 ، [جای مهر]

مندرجات حاشیه سند بدین شرح است:

هو: ربع باغ که سیلاب منهدم ساخته تخمیناً شش جریب می باشد. سه جریب آن متعلق به عالی حضرت میرزا علی اصغر و سه جریب آن به نور چشمان مذکور که در متن قلمی گردیده ، دارد. بتاریخ متن 1231، [جای مهر]
به هر نوعی از انواع نه انیکه به غیری بفروشند یا به غیر مصالحه نمایند. که از تصرف وقفیت بیرون رود بدین معنی که بتوانند به غیری اجاره بدهند با اینکه خودشان متوجه، زراعت بشوند و صیغه ، اجاره عربیه و فارسیه جاری گردید و مال الاجاره مبلغ یکصد دینار نقد و مقدار یک چهار یک گندم اخذ شد، [جای مهر]
عالیحضرت محمد علی این مرحمت و غفران پناه میرزا محمد اسماعیل برزی، [جای مهر].
انا شاهد به ذالک به ذالک و بذالک کذالک اقل طلبه مرتضی ابن حاجی عبدالهادی،  [جای مهر].
عالی جناب مقدس الالقاب علامی فهامی والامیرزا محمد لنگر کیالی،  [جای مهر].
عالیحضرت میرزا محمد علی مسمی به اسم طبیب کاشانی،  [جای مهر].
انا من المطلعین بذالک،  [جای مهر].
انا من الشاهدین به ذالک حرره الخاطی العبد،  [جای مهر].
بسمه تعالی شانه قداعترف زید قرر العالی به مارقم متناً و هامشاً ،  [جای مهر].
بسمه الله خیرالاسماء لقد اعترف زیده غره به مارقم متناً و هامشاً لدی،  [جای مهر].


منبع : میراث فرهنگی نطنز نگارش سیدحسین اعظم واقفی، ناشر انجمن میراث فرهنگی نطنز
فرستنده : مدیر سایت برزرود
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
سید مهدی حسینی برزی - ۰۱ دى ۱۳۹۰ ۰۷:۳۳
جا دارد از زحمات استاد واقفی تقدیر و تشکر بعمل آید