معرفی برز» اسناد تاریخی » عرضه داشت رعایای برز به فتحعلیشاه و فرمان فتحعلیشاه قاجار (1250-1212) مورخ 1243 قمری در پاسخ عرضه داشت آنان

عرضه داشت بندگان کمترین دعاگویان رعایای قریه برز نطنز، به موقف عرض واقفان
بزم ارم نظم مینو مثال و حدیقه انجمن فردوس امنثال اعلیحضرت قدر قدرت، کیوان رفعت، بهرام صولت، جمشید حشمت، مریخ صولت اشرف ارفع اعلی، روحی و روحنافداه می رساند که قربان خاکپای فلک فرسای مبارک شویم، قاعده و قانون قدیم الی حال ولایت نطنز به خصوص قریه برز چنین بوده و هست که آنچه عوارض رخ می نمایدبالسویه به روی املاک و باغات تقسیم و سویت نموده و می نمایند. موافق شرب شبانه روزی. چند نفری از اهالی قریه مزبوره که صاحبان ملک و باغات و قریه معروضه می باشند در ادای تنخواه موجهی به مساهله گذرانیده اند و می خواهند تحمیل آب و املاک و باغات خود را سرشکن بر فقرا ضعفای قریه مزبوره نموده، خود را معاف دارند. استدعا از مراحم بیکران و اشفاق بی پایان قبله عالم و عالمیان چنانچه است که فرمانی از مصدر عز و جاه شرف صدور پذیرفته که صاحبان آب و املاک و باغات قریه مزبور آنچه عوارض واقع می شود میانه رعایا بالسویه تقسیم نموده احدی خود را معاف ندارد و ستم شریکی موقوف دارند که باعث دعای دوام عمر و دولت ابد مدت شاهنشاه عالم پناه خواهد بود. امره العالی والعالی مطاع.


فرمان فتحعلیشاه
مندرج در صدر عرضه داشت بدین شرح است

بسمه الله تعالی شأنه العزیز
[جای مهر فتحعلیشاه]
الملک لله تعالی حکم همیون شد که قره باصره خلافت و شهریاری و عتره ماضیه سلطنت و جهانداری فرزند ارجمند کامکار فرخ سیر میرزا به الطاف پادشاهی مباهی بوده، بداند که چون صاحب عریضه از قرار شرح عریضه عرض و استدعا نموده و رعایت جانب او نیز منظور نظر مهر اثر شهریار است و لذا اینکه از قرار عرض ایشان در تحمیلات دیوانی قریه برز خلاف و اخلافی واقع است و ستم شریکی از بعضی نسبت به برخی دیگر رخ می نماید امر و مقرر می فرماییم که چون از قرار حکم همایونی شهریاری عالیجاه رفیع جایگاه عزت و سعادت همراه اخلاص و ارادت آگاه مقرب الخاقان میرزا بابای مستوفی، محال نطنز را ممیزی کرده و از برای هر قریه و هر ده جمعی معین مشخص داشته است که لذا احدی نسبت به دیگر اجحاف و تعدی نشود آن فرزند قدغن نماید که در هذع السنه و ما بعدها نیز از روی قاعده و حساب رفتار نموده، هر کس متوجهی آب یا باع یا ملک خود را خود از عهده برآیند و تحمیلات و عوارض نقدی سرشکن دیگری نشود و موافق قانون ولایات نیز رفتار نموده از قرار ولایتی خارج نشوند و درین باب غایت اهتمام معمول داشته، اخلاف و انحراف از حکم همایون شهریاری جایز نداشته در عهده شناسند تحریراً شهر ذی حجه الحرام سنه 1243، (هـ . ق).


منبع : میراث فرهنگی نطنز نگارش سیدحسین اعظم واقفی، ناشر انجمن میراث فرهنگی نطنز
فرستنده : مدیر سایت برزرود
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
سید محسن ضیاء برزی - ۱۶ آذر ۱۳۹۰ ۱۶:۲۵
جالب بود اما من که متوجه نشدم
سید مهدی حسینی برزی - ۰۱ دى ۱۳۹۰ ۰۷:۴۰
شاه مقرر کرده که احدی حق ندارد سهم مالیات خود را به جهت برخورداری از زور و ثروت بر فقرا تحمیل کند و هرکس به قدر دارایی خود باید مالیات بپردازد