• برز
 • برز
 • برز
 • برز
 • تلیشه
 • قسمتهایی از چوب که بصورت قطعات تیز ...
 • چو انداختن
 • [ چ ُ ] ( مو ) – شایعه انداختن ، ...
 • داغی
 • دُریشُم – داغ کردن و علامت گذاشتن ...
 • گیاه پونه
 • مربوط به بخش : برزنامه
 • گیاه بابا آدم
 • مربوط به بخش : برزنامه
 • تصاویری زیبا از روستای زیبای بیدهند
 • مربوط به بخش : برزرود