واژگان برز » چو انداختن

[ چ ُ ] ( مو ) – شایعه انداختن ، ایجاد حرف و سخنی که پای و اساس واقعی ندارد و گاهاً کم یا زیاد عملی هم شود .
فرستنده : فاطمه حاتمی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید