واژگان برز » تلیشه

قسمتهایی از چوب که بصورت قطعات تیز و برنده در اثر شکستن از آن بوجود می آید .
فرستنده : اکبر چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید