واژگان برز » سقلمه

 [ س ُ ق ُ م ِ ] هر گاه برای اخطار به شخصی (به طوری که قابل درک برای شخص ثالث نباشد ) با مشت ضربه ای به پهلو یا بدن وی زده شود به طوری که ضربه همراه با ناراحتی و ابراز انزجار باشد .
فرستنده : مژده دهقانی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید