واژگان برز » مشربه

[ م َ ر َ ب َ ] : ظرفی است از جنس مس شبیه پارچ اما لبه دور آن کنگره دار بوده ( مثل مجمعه های مسی ) و در حمام برای ریختن آب از آن استفاده می شود .
فرستنده : هادی عبدالباقی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید