واژگان برز » لت

[ ل َ ]  لطمه زدن ، آسیب رساندن ، ایجاد وقفه کردن ، این اصطلاح بیشتر در زمان آبیاری باغ ها استفاده می شده است . اگر شخصی در حال آبیاری باغ ، ناگهان آب از جوی قطع شود و شخص آبیار مجبور میشود برای جستجو ی علت مسیری را بپیماید تا آب قطع شده را به جوی برگرداند این مدت زمان آبگیری جوی را لت می نامند و شخص مقصر را لت زن می گویند .
فرستنده : رحیم صفاری برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید