واژگان برز » لاک چوبی

[ ] همان بازی الک دولک رجوع شود به بخش بازیهای محلی برز
فرستنده : حمیدرضا اسدزاده برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید