واژگان برز » کولَ

[ ک ُ ل َ ] تجمع چند درخت در یک نقطه که هم زمان و باهم رشد و نمو داشته باشد . جمع تعدادی درخت در یک جا ، بطوری که از دور تصور شود یک درخت است .
فرستنده : سمانه اسماعیلی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید