واژگان برز » کول

[ ک ُ ] دوش ، شانه .
فرستنده : مائده سادات حسینیان برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید