واژگان برز » کوچله

[ چَ ل ِ  ] در دو مورد این کلمه به کار می رود

1. به ته سیب خورده شده یعنی به چوب و هسته باقیمانده می گویند، مثلا می‌گویند کوچله سیب رو دیگه نخور

2. یه زیگیل رو دست هم گفته می شود، مثلا می گویند کوچله درآورده دستش
فرستنده : سید اصغر حسینیان برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید