واژگان برز » کرت کرت

  [ ک ِ ت ُ ک ِ ]  ور رفتن به کاری ، مشغول به انجام کاری بطوری که چندین روز طول بکشد و تقریباً ساکت و بدون جارو جنجال باشد .
فرستنده : میلاد چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید