واژگان برز » کشک آب

 [ کَ ]  نوعی کال جوش که فاقد پیاز داغ ، نعنا داغ ، روغن داغ ، مغز گردو و زرد چوبه باشد و بیشتر در زمانی استفاده میشود که فرصت اندک باشد ، و یا صرفه جویی در مواد فوق الشاره .
فرستنده : افسانه حسینیان برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید