واژگان برز » کنده

[  کَ نْ د ِ ]بوم کَن ، غار . تونل های حفر شده در بیابان و صحراهایی که از جنس خاک و یا مخلوطی از خاک و شن باشد ، به طول حدودا 10 تا 20 متر و عرض و ارتفاع حدودا 2 متر . برای نگهداری گوسفندان در فصول مختلف خصوصا در زمستان و یا استفاده از آن برای انبار آذوقه یا غیره
فرستنده : اکبر چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید