واژگان برز » کـل کـل

[ ک َ ک َ ]  شاخ و شونه کشیدن ، خط و نشون کشیدن ، یگو مگو همراه با اعلان جنگ ، گاهی از این اصطلاح در زمانی که گوسفندانی که تازه شاخ درمیِآرند و دو به دو در حال شاخ جنگی باشند  نیز بکار میرود .
فرستنده : میلاد چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید