واژگان برز » کلی له

 [ ک َ ل   ل  ِ ] شاخه جوانه درخت مو و انگور ، .  شاخه های ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ انگور ﺑﺮﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷود ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻮ .
فرستنده : وحید مسیبی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید