واژگان برز » کلاو

[ ک َ لا وْ ] به زمین شخم زده و آماده ی کشت گفته میشود
فرستنده : سید محمد سجادزاده برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید