واژگان برز » کادود

[ د ُ ]  دود کردن کاه ، آتش زدن کاه یا علف یا حتی چوب به طوری که شعله از آن بلند نشود و فقط دود کند . در قدیم بر سر قبور افرادی که تازه فوت میکردند به مدت سه شب " کادود " انجام می دادند تا حیوانات وحشی از ترس آن نتوانند به مردار دسترسی پیدا کنند .
فرستنده : مبین چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید