واژگان برز » قرمبش

[ قُ رُ مْ بِ شْ ] صدای رعد و برق
فرستنده : مجید مسیبى برزى
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
اکبر چهرزاد - ۳۱ امرداد ۱۳۸۹ ۱۲:۴۲
(آسمون قرمبش) را بیشتر استفاده می شد تا به تنهایی .