واژگان برز » گنده خره

  [ گ َ د َ خ َ ] کسی که اجناس بدرد نخورو غیر قابل مصرف را میخرد البه اجناسی که با فرایند ثانویه در صنعت قابل مصرف باشد .
فرستنده : سمانه اسماعیلی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید