واژگان برز » دنگولی

[ د َ گ ُ ] شِنگِل ، هنگامی که موهای دور مقعد گوسفند یا بز به فضولات بچسبد شکلی بوجود می آید همانند قندیل یا چیزی شبیه آن که با این اصطلاح می نامند .
فرستنده : مبین چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید