واژگان برز » چلمه

[چ ُ م ِ ] ترشحاتی است که بعد از آبستن شدن گاو از مجرای ادرار وی خارج می شود ، هر چیزی که از حالت مایع خارج شود و به شکل تقریباً جامد وروان درآید . " مغزگردو " قبل از سفت شدن به این اصطلاح معروف است .


فرستنده : میلاد چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید