واژگان برز » کله پرته

[ ک َ ل ِ پَ ]  کــَله پَــتره ، پَرت و پَلا ، یکی از اینجا یکی از اونجا ، ناهماهنگ ، ناموزون ، سخنی که از روی هوشیاری نباشد .
فرستنده : هادی عبدالباقی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید