برزنامه» گنجینه اعضاء » برتری برز

خصوصیاتی که برز را از دیگر روستاهای رودخانه ی برزرود متمایز می کند:

1- مرکز آموزشی به نام دبستان ابتدا در این روستا شروع به کار کرد و بچه های دیگر روستاها برای آموزش به برز می آمدند، به مرور زمان دیگر روستا ها هم صاحب دبستان شدند.
2- فقط این روستا است که دارای زیارتگاه می باشد و سه تن از امام زادگان به نام های امام زاده اسماعیل و اسحاق و حلیمه خاتون در آن مدفون هستند.
3- جاده سر پُل به ابیانه فقط از وسط روستای برز می گذرد که از نظر تجاری می تواند باعث رونق و معروفیت شود .
4- در حالی که بقیه روستا ها هر کدام یک قبرستان داشته و هم اکنون نیز دارند، در برز آثار 6 قبرستان( 1- مزار 2- قدم گاه 3- قبرستان کهنه 4- قبرستان مسجد حاجتگاه 5- قبرستان سینه وردشت 6- قبرستان سینه پل(مقبره) ) در آن دیده می شود وهم اکنون نیز دو قبرستان دارد.
5- تنها روستایی که سه حمام داشته ( دو تا قدیمی و یکی جدید) ولی دیگر روستا ها تا آن جا که من مطلع هستم یک حمام داشته اند.

6- از نظر جغرافیایی برز در نقطه ای قرار گرفته که دو روستا درست در غرب و دو روستا در سمت شرق آن ( درست در وسط) قرار دارد.

7- اولین روستایی بود که دبیرستان در آن تاسیس و شروع به کار نمود و دانش آموزان دیگر روستاها پیاده و با دوچرخه به برز می آمدند و تحصیل می نمودند.
8- چهار روستای اطراف برز ( اگر چه هنجن نیز زبان راجی دارد)همه زبان محلی مخصوص خود را دارند به جز برز که فارسی سخن می گویند که کمی قدیمی تر ها لهجه داشتند.
9- سیل سال 1335 فقط خانه های مسکونی برز را ویران نمود در صورتیکه خانه های هیچکدام از دیگر روستا ها خراب نشد و همین امر باعث شد که برز جدید به صورت محله های مختلف در سطح وسیع پایه گذاری شود.

فرستنده : سید هاتف حسینیان برزی
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید