برزنامه» گنجینه اعضاء » آسیاب های برز

1- قدیمیترین آسیاب برز به آسیاب علی حاجی معروف است که قدیمی های برز هم کسی به یاد ندارد که این آسیاب مشغول به کار بوده باشد. اکنون نیز فقط یک قسمت از تنوره آن باقی مانده است. این آسیاب ابتدای زمین های رود قرار دارد.

2- آسیاب در عمارت که ابتدای کوچه پل روبه روی تالار قرار دارد تا قبل از سیل 35 ساختمان آن سالم بوده ولی فعالیت نداشته است و آثار تنوره و جای سنگ آن نیز هنوز مشهود است.

3- آسیاب میان دشت که تا قبل از سال 35 پا بر جا بود ولی فعالیت نداشت .از آن زمان که فرزند آسیابان در تنوره آن افتاد و خفه شد دیگر آسیاب از فعالیت افتاد.

4- آسیاب چهل دخترون یا آسیاب چمن در انتهای چمن رود قرار دارد و آثار تنوره و ساختمان آن ... دیدن ادامه » هنوز پا بر جاست که هم اهالی برز گندم به آنجا می بردند و هم اهالی روستای طره و آن هم تا 30 سال پیش فعال بود و با رفتن آخرین آسیابان برز یعنی مرحوم استاد علیرضا که اهل قمصر بود که خدا او را رحمت کند آسیاب چمن و آسیاب میان هر دو از کار افتادند و به ویرانه تبدیل شده اند.

5- با آوردن کارخانه ی برق که در قبرستان کهنه مستقر بود یک آسیاب برقی هم کنار آن قرار داده بودند که چند سالی گندم های روستای برز و دیگر روستاها را به آرد تبدیل می نمود تفاوت مهمی که آسیاب برقی با آسیاب های آبی داشت، سرعت آن بود که 30 کیلو گندم را در مدت نیم ساعت آرد می نمود ولی آسیای آبی همین مقدار گندم را تقریبا یک روزه آرد می نمود.
فرستنده : سید هاتف حسینیان برزی
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید