اخبار» هیئت انصار‌الحسین » گزارش جلسه 26 شهریور هیئت انصارالحسین

جلسه ماهانه هیئت انصارالحسین در روز جمعه مورخ 26/06/89 طبق روال برگزارگردید و درپایان جلسه برای دوستانی که در برز حضور نداشتند روز پاکسازی توصیف شد.

همچنین عمل زشت حتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم محکوم گردید و تعدادی از حاضرین برای پیوستن به تظاهرات زودتر مجلس را ترک نمودند. 

فرستنده : روابط عمومی هیئت انصارالحسین شهدای برز
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید