معرفی برز» آثار تاریخی » مسجد مست

سیل مهیب سال 1335 شمسی، خسارات غیر قابل جبرانی به آثار تاریخی برز وارد کرد، از جمله تخریب مسجدی که در پشت ایوان قدیمی جنب امامزاده قرار داشت، مشهور به مسجد مست. گر چه این مسجد به صورت کوچکتری بازسازی شد، ولی صورت اصلی خود را برای همیشه از دست داد. ایوان قدیمی موجود دارای سقفی نسبتاً مرتفع و طاق‌های رومی پیش و پس است و در ورودی مسجد و رواق امامزاده در انتهای آن قرار داشته است، پس از ویرانی سیل، در ورودی امامزاده را از آن جدا کردند.

گر چه در اطراف این ایوان، سنگ تاریخ های چندی به چشم می خورد ولی دو سنگ نوشته حاوی اشعار، یکی به تاریخ 1035 و دیگری به تاریخ 1262 هجری قمری به دیوار انتهای ایوان، در طرفین ورودی مسجد، نصب شده است. متن سنگ نوشته نخست بدین شرح است:
جنت جانفزاست، مسجد مست
هر شب جمعه حاضر است علی
به بقینست کعبه ثانی
اگرت درد هست، خیز و بیا
جای پر فیض باشد این درگاه
ز طواف درش مشو غافل
گفت پیری، که مومنان الحق
بر حذر باش مومن بی دل
سگ این آستانه شو از دل و جان
آستان رضاست، مسجد مست
گذر مرتضاست، مسجد مست
مروه و هم صفاست، مسجد مست
که مکان دواست، مسجد مست
بهر جود و سخاست، مسجد مست
کوی مشکل گشاست، مسجد مست
منزل باصفاست، مسجد مست
نه مقام خطاست، مسجد مست
که محل ضیاست، مسجد مست

       **    
در کندن این حجر علی سعی نمود
        معبود ز وی راضی و حیدر خشنود

غلام دوستان علی عماد پسر عدل
(کتیبه محمد امین بن عبدالله سنه 1035)
این حجر از سر صدق بتراشید حسن
        دل خوش بقیامت سوی فردوس جناناشعار سنگ نوشته دوم نیز بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سنه 1262 عمل استاد هاشم اصفهانی


در زمانیکه رفته بود بماه
نصف این مسجد شبستانی
سعی آن حاجی عابدین کرده
دانی ای سالک مسالک خیر
کم بود مثل این مکان شریف
تو روانی به سوی شهر عدم
دیگرت ره به آن نخواهد بود
تو در این خاکدان نخواهی ماند
گر هزاران تو را غلام بود
تا توانی به کار دین می کوش
راه دور است و توشه تو کم است
فرصت خویش را غنیمت دان
ناظمش ابن جعفرالبــرزی
بهر تاریخ چون تامل کرد
نام بنای ما محمد بود
        رایت دولت محمد شاه
گشت احداث و رشد رواق بماه
سعی این مومنان جنت خواه
که چه پر فیض باشد این درگاه
در همه عالم وسیع اله
توشه بسیار بایدت در راه
چو شود دست تو از او کوتاه
خواهی از آن برون شدن والله
همرهت نیست جز ثواب و گناه
نبود حاصل جهان جز آه
هان مبادا شوی براه تباه
که ز دستت برون شود ناگاه
خود محمد حسین نامه سیاه
گفت قدتمت الرواق نجاه
کردمت از همه جهت آگاه

التماس دعا دارد اسماعیل خلف حاجی محمد برزی

منبع : میراث فرهنگی نطنز نگارش سیدحسین اعظم واقفی، ناشر انجمن میراث فرهنگی نطنز
فرستنده : مدیر سایت برزرود
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
ماشااله عابدینی برزی - ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ ۱۲:۲۲
نام مسجدمست رامسجد بست هم گفته اند
سید مهدی حسینی برزی - ۰۳ بهمن ۱۳۹۰ ۱۲:۴۸
البته اشعار بیت به بیت درست نیامده و این جابجایی اگر قابل اصلاح باشد اصلاح بفرمایید که مفهوم و زیبایی آن به هم نخورد با سپاس