معرفی برز» زیست محیطی » وضعیت اقلیمی

برای بررسی وضعیت اقلیمی روستای برز داده های آماری ایستگاه سینوپتیک نطنز استفاده شده است. این ایستگاه در طول جغرافیایی 33 درجه و 32 دقیقه عرض شمالی و 51 درجه و 56 دقیقه طول شرقی در ارتفاع 1800 متری قرار گرفته است.


دما

بررسی وضعیت دمای محدوده مورد مطالعه نشان دهنده اعتدال نسبی دما می باشد به طوری که دمای سالانه برابر با 3/14 درجه سانتیگراد می باشد. گرمترین ماه سال 8/25 درجه سانتی گراد در تیر ماه و پس از آن مرداد و خرداد با 2/25 و 5/23 درجه سانتی گراد قرار گرفته اند. سردترین ماه سال دی ماه با 8/1 درجه سانتی گراد می باشد و بهمن و اسفند با 4/3 و 5/8 درجه سانتی گراد بعد از دی ماه سردترین ماهها می باشند.
حداقل مطلق دما 18- درجه در دی ماه و حداکثر مطلق دما در مرداد و شهریور با 5/42 درجه سانتی گراد گزارش شده است.


بارندگی

بررسی وضعیت بارندگی ایستگاه نطنز نشان دهنده خشکی هوا و قلت بارندگی در محدوده مورد مطالعه است. متوسط بارندگی سالانه ایستگاه فوق، 7/131 میلیمتر می باشد و اسفند با 6/26 میلیمتر پربارانترین ماه و شهریور بدون بارندگی می باشد.
از نظر فصلی، 7/67 میلیمتر از 7/131 میلیمتر بارندگی سالیانه در فصل زمستان، 7/29 میلیمتر در فصل پاییز، 1/33 میلیمتر در بهار 2/0 میلیمتر در تابستان می بارد. در محدوده مورد مطالعه تعداد روزهایی که در آن بارندگی بیشتر یا مساوی 10 میلیمتر گزارش شده باشد، به طور متوسط 5 روز در سال است که رخداد آن در هر یک از ماههای دی، بهمن، اسفند، اردیبهشت و آذر یک روز می باشد.
تعداد روزهایی که در آن بارندگی بیشتر و یا مساوی 5 میلیمتر گزارش شده باشد، به طور متوسط 10 روز در سال می باشد که رخداد 2 روز آن در ماههای دی، بهمن و اسفند و وقوع یک روز آن در هر یک از ماههای فروردین، اردیبهشت، آبان و آذر است.
تعداد روزهایی که در آن بارندگی بیشتر و یا مساوی یک میلیمتر گزارش شده باشد، به طور متوسط 17 روز در سال است که رخداد 3 روز آن در ماههای دی، بهمن و اسفند، دو روز آن در ماههای فروردین، اردیبهشت و آذر و یک روز آن در ماههای مهر و آبان است.
بیشترین بارانی که در مدت 24 ساعت باریده باشد، 1/37 میلیمتر است که در آذر به ثبت رسیده و بیشترین روزهای بارانی محدوده مورد مطالعه 3 روز است که در ماههای دی، بهمن و اسفند اتفاق می افتد.


رطوبت هوا

- میانگین ماهانه رطوبت نسبی:
در فصل بهار در فروردین ماه 43 درصد، در اردیبهشت 38 درصد و در خرداد 30 درصد است.
در فصل تابستان در تیر ماه 29 درصد، در مرداد 30 درصد و در شهریور 34 درصد می باشد.
در فصل پاییز در مهر ماه 42 درصد، در آبان 51 درصد و در آذر 59 درصد می باشد.

در فصل زمستان در دی ماه 62 درصد، در بهمن ماه 59 درصد و اسفند ماه 51 درصد می باشد.
میانگین سالانه این پارامتر 44 درصد می باشد.
- میانگین حداکثرهای نم نسبی:
میانگین حداکثرهای نم نسبی به شرح زیر می باشد:

در فصل بهار: در فروردین ماه 58 درصد، در اردیبهشت ماه 52 درصد و در خرداد ماه 41 درصد می باشد.
در فصل تابستان: در تیر ماه 41 درصد، در مرداد ماه 42 درصد و در شهریور ماه 47 درصد می باشد.
در فصل پاییز: در مهر ماه 56 درصد، در آبان ماه 65 درصد و در آذر ماه 71 درصد می باشد.

در فصل زمستان: در دی ماه 75 درصد، در بهمن ماه 74 درصد و در اسفند ماه 66 درصد می باشد.
میانگین سالانه این پارامتر 57 درصد می باشد.


باد

شرح ماهیانه بادهای غالب به صورت زیر می باشد:
در فصل تابستان : جهت باد غالب در دی، بهمن (شمالی) و در اسفند غربی بوده و میانگین سرعت آن در دی ماه 6/2 متر بر ثانیه با 4/1 درصد وقوع، در بهمن 6/3 متر بر ثانیه با 6/2 درصد وقوع، در بهمن 5/5 متر بر ثانیه با 1/4 درصد وقوع و درصد وقوع باد آرام در دی ماه 7/39، در بهمن 1/86 و در اسفند 3/80 درصد از کل باد اندازه گیری شده می باشد.
در فصل بهار : باد غالب در فروردین با جهت غربی و سرعت 1/5 متر بر ثانیه، در اردیبهشت با جهت شمالی و سرعت 6/3 متر بر ثانیه و در خرداد با جهت شمال شرقی و سرعت 7/3 متر بر ثانیه می باشد که درصد وقوع آنها به ترتیب 8/4، 6/5، 4/4 از کل باد است و میزان باد آرام در این فصل 8/73 درصد برای فروردین، 74 درصد برای اردیبهشت و 7/79 درصد برای خرداد است.
در فصل تابستان : جهت باد غالب شمال شرقی بوده و میانگین سرعت آن در تیر ماه 8/3 متر بر ثانیه، در مرداد 5/3 متر بر ثانیه و در شهریور ماه 8/2 متر بر ثانیه می باشد که به ترتیب 8/5، 9/5 و 9/2 درصد از کل بادهای اندازه گیری شده می باشند و میزان باد آرام در این فصل در تیر ماه 2/79، در مرداد 8/77 و در شهریور 7/87 درصد از بادها می باشد.
در فصل پاییز: در مهر ماه سرعت و جهت باد غالب 3 متر بر ثانیه در جهت شمالی، در آبان ماه 7/2 متر بر ثانیه در جهت شمالی و در آذر ماه 3/2 متر بر ثانیه در جهت شمال شرقی می باشد که درصد وقوع آن به ترتیب 2/2 درصد، 4/1 درصد و 3/1 درصد است و باد آرام در مهر ماه 2/89 درصد، در آبان ماه 4/93 درصد و در آذر 8/94 درصد می باشد.

فرستنده : مدیر سایت برزرود
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
هادی عبدالباقی برزی - ۰۳ شهريور ۱۳۹۰ ۰۲:۵۱
خیلی عالی بود مرســــــــــــــــــــــــــی
سید مهدی حسینی برزی - ۳۰ آذر ۱۳۹۰ ۰۷:۲۹
اطلاعات کامل جامع و مستند است ممنون