» واژگان برز

همه | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

صو کردن

۱۶ بهمن ۱۳۹۱
خالی کردن ، تخلیه کردن ، ریختن چیزی ، خارج کردن . ادامه مطلب

صرافت نبودم

۰۱ خرداد ۱۳۹۱
به فکر نبودم ، حواسم نبود ، متوجه نشدم . ادامه مطلب