واژگان برز » تخس بذر

[ ت ُ ] : کاشت دانه های بذر بصورتیکه در زمین پاشیده شود مثل گندم ، جو ، چمن .

فرستنده : اکبر چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید