واژگان برز » ترجوم

[ تَ رَ ج ُ  ] اخه های خُشک شده و باریک و نازک درختان 
فرستنده : اکبر چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
اکبر چهرزاد - ۲۹ شهريور ۱۳۹۰ ۱۰:۵۳
شاخه های ...