واژگان برز » شووی یایه

[ ش ُ و ُ و ( واو ) ی یه َ ]  حیوانی است شبیه موش با دمی جارویی و بزرگ ولی بزرگ تر از موش معمولی و کوچکتر از موش صحرایی بطوری که در نظر اول شباهتی به سنجاب و سمور دارد . محل زندگی این حیوان بیشتر روی درختان است و لانه آن در تنه درختان قدیمی است . این حیوان هیج قرابتی با سنجاب و سمور ندارد .

فرستنده : سید عباس سجادزاده برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید