واژگان برز » شکر آب

[ ش ِ ] کنایه از رفت و آمد ِ سرد همراه با ناخرسندی ، قطع رابطه دوستی ، دعوا ، مرافعه ، ( به هم خوردن دوستی بین دو نفر )
فرستنده : فاطمه علی اکبری برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید