واژگان برز » شکمبه

[ ش ِ ک َ ب ِ ] معده گوسفند ، همان سیراب و شیردون .
فرستنده : سید یاسر حسینیان برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید