واژگان برز » شتنی

[ش َ ت َ ] ( شالی )  به گونی های بسیار بزرگی که برای ذخیره کاه در خانه و حمل آن استفاده می شده است گفته می شود
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید