واژگان برز » سّر و سور

[ س ِ و ُ س ُ ] : راز و اسرار ، مسائل پنهانی ، موضوع یا مسئله ای که برای همه کس نمی بایست عنوان شود .
فرستنده : مهدی نژادباغبان
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید