واژگان برز » سر زوک نشستن

 [ س َ ر ِ ز ُ ] سُنج نشستن ، روی یک زانو نشستن ، سر پنجه پا نشستن .
فرستنده : مژده دهقانی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید