واژگان برز » رشن

[ ر َ ] به یک دوره ی آبیاری گفته می شود.
فرستنده : وحید مسیبی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
زینت حسینیان برزى - ۰۹ شهريور ۱۳۸۹ ۲۳:۲۵
رَشن:نوبت آبیاری