واژگان برز » پل

[ پ َ ] سیل بند ، دیوار یا سکویی با عرض بیش از یک متر و ارتفاع متغیر که در اطراف باغچه خانه یا فضاهای باغ با استفاده از مصالح سنگی و ترجیحاً بدون ملات توسط استادان فن اجرا میشد .
فرستنده : اکبر چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید