واژگان برز » مایه ترش

[ ت ُ ] مایه خمیر ، خمیری که در اثر فعل و انفعال اولیه ، باکتری را ساخته که در تولید نان سالم، مفید است .
فرستنده : سید عباس سجادزاده برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید