واژگان برز » مشله

[ م َ ل ِ ] جمع شدن تعداد زیادی از حشرات روی چیزی به طوری که ماندگاری آنها باعث تخم گذاری و تولید مثل حشرات گردد . البته این حشرات بیشتر مگس بوده و از نوع " مگس مشله " که به رنگ سبز و آبی هستند معروفند ، تولید کرم روی گوشت بخاطر مگس زیاد .
فرستنده : مریم بنائی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید