واژگان برز » لولهنگ

[ ل ُ ه َ ]  لوله ، لوله دار ، آفتابه ، هرچیزی که لوله داشته باشه .

فرستنده : سید یاسر حسینیان برزی




معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید