واژگان برز » لودری

[ د َ ] گلّه
فرستنده : زینت سادات حسینیان برزى
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید