واژگان برز » لیزلیزونی

لیزلیزونی [ زُ ]  سُر خوردن، سُرسُره بازی
فرستنده : فاطمه ملاآقائی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید