واژگان برز » لیسونو رون

[ وُ ر َ وُ  ّ ] : در حال لیسیدن و راه رفتن ، بچه ها در قدیم به جای آبنبات چوبی اخیر ، چیزی داشتن بنام " بلیسی " که همانند آبنبات چوبی بود که مادرها در خانه با استفاده از خاک قند و بدون چوبک درست میکردند و بچه ها همیشه در حال لیسیدن و راه رفتن بودند .
فرستنده : شادی فراهانی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید