واژگان برز » لیشتن

لیسیدن ، مثلاً گفته می شه ته کاستو بلیش.
انگشت لیشته : کنایه از آدم بی چیز


فرستنده : مجید مسیبى برزى
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید